Konstfrämjandet Bergslagen

2

Konstfrämjandet Bergslagen

Den barnkonventionella lekplatsen

Barn utformar offentliga lekmiljöer tillsammans med konstnärer
Barn utformar offentliga lekmiljöer tillsammans med konstnärer

Hur påverkas slutresultatet av en idéprocess där barn är styrande?

 

Den barnkonventionella lekplatsen utforskar hur barn genom konstnärliga processer kan bli medskapare av sina egna lekmiljöer i det offentliga rummet. Enligt barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. I ett 3-årigt samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen, parkavdelningarna på Örebro och Kumla kommun samt Örebrobostäder undersöker vi hur det kan genomföras i praktiken. Under ledning av konstnärer är barn med och utformar fem nya lekmiljöer som anläggs i Örebro och Kumla. Barn från skolor, fritidsgårdar, särskolor och lokala föreningar deltar i workshoppar där de utvecklar idéer, gör modeller, bygger platsspecifika strukturer i skala 1:1 och medverkar i hela processen från förprojektering till anlagd lekmiljö. En önskad effekt av arbetet är att det också ska leda till lekmiljöer med högre lekvärde. Projektet möjliggörs genom medfinansiering från Allmänna arvsfonden.

 

Barns rättigheter 

Projektet utgår som idé från artikel 12 och artikel 31 i barnkonventionen som blev lag i Sverige 2020. Barns rätt till delaktighet och inflytande är en central del av barnkonventionen. Artikel 12 fastslår barns rätt att bilda sig egna åsikter, uttrycka dem och bli lyssnade på av vuxenvärlden i alla frågor som rör dem. Artikel 31 befäster barns rätt till lek, fritid och deltagande i kulturlivet.

 

Konst och lek 

Både lek och konst använder fantasi och kreativitet i ett fritt utforskande som involverar alla sinnen. Vi arbetar med konstnärer som processledare i lekmiljöprojekten för att möjliggöra fördjupade kunskapsutbyten mellan barn och vuxna. När kommunikationen grundas i praktiskt skapande tonas förmågan att uttrycka sig i ord ner och bidrar till att barn och vuxna får en mer jämlik relation. Att konstnärerna är öppna, lyhörda och kan leda en process, utan en på förhand färdig idé om slutresultatet, är grundläggande för att idéerna kan utvecklas i en organisk process där barnen är styrande. Konstnärens roll är att skapa förutsättningar för att barnen ska kunna utforska, utveckla och genomföra sina idéer.

 

Säkerhet och målkonflikter 

Projektet utforskar olika målkonflikter mellan barn och vuxna. En målkonflikt handlar om vuxnas önskan om säkrare lekplatser och barns behov av utvecklande spännande miljöer. Projektet djupdyker i frågan om balansen mellan lekvärde och säkerhet och hur det kan hanteras i balanserade riskbedömningar.

 

Mål och vägledning

Målet är att etablera en ny förståelse för hur förvaltare och planerare av lekmiljöer kan arbeta med barnkonventionen som ledstjärna. Kunskap och erfarenheter från projektet kommer att sammanställas i ett vägledningsdokument. Visionen är att hjälpa andra aktörer att använda konstnärliga processer som ett strategiskt verktyg för att säkerställa barns rätt att vara delaktiga i utvecklingen av sina egna lek- och uppväxtmiljöer. Projektet kommer också att förmedlas genom film, seminarier och studiebesök.

 

De lekmiljöer som utvecklas och anläggs i samarbete med barn och konstnärer är:

 

Baronbackarna

Barn från fritidsgården 52:an i samarbete med konstnären Jenny Berntsson, för Örebro kommun. Jenny Berntsson har också bjudit in konstnären Altansukh Demberel som har workshoppar på plats.

 

Brickebacken

Barn från Brickebackens särskola och Tullängens gymnasium i samarbete med konstnärerna Giovanna Aguirre och Lars Jonnson, för Örebro kommun.

 

Hjärstaskogen

Barn från särskolan på Vivallaskolan i samarbete med konstnären Jenny Berntsson, för Örebro kommun.

 

Vivalla

Barn hos Gemensamförening i Vivalla i samarbete med konstnären och barnkulturdesignern Pontus Johansson, för Örebrobostäder.

 

Älvesta

Barn från Tallängens skola i Hällabrottet i samarbete med konstnären Jelena, för Kumla kommun.

Projektet är ett Allmänna arvsfonden-projekt som pågår under 2021-2024.

 

Ansvariga

Jelena Rundqvist, projektledare och Kerstin Wagner, verksamhetsledare, Konstfrämjandet Bergslagen. Mimmi Beckman, planerare Örebro kommuns parkenhet. Kicki Hendahl, stadsutvecklare och konstansvarig, Örebrobostäder. Lisa Jonsén Skanebo, trädgårdsmästare Kumla kommun.

 

För att komma i kontakt med ansvariga eller få mer information om projektet maila bergslagen@konstframjandet.se

 

Följ Den barnkonventionella lekplatsen på Instagram

Den barnkonventionella lekplatsen