ART KOD

Vem får sätta sina spår? Vem får påverka? ART KOD - demokrati, konst och det offentliga rummet är ett projekt som samlar barn och unga i Örebro-regionen.

Konstfrämjandet Bergslagen driver från och med 1 januari 2017 Art Kod som permanent verksamhet.

Verksamheten har utvecklats i projektet Art Kod som Konstfrämjandet Bergslagen drivit tillsammans med ABF Örebro län och Kulturhuset/SCENIT i Örebro under tre år, projektet avslutades 31 december 2016.

Vår verksamhet i Art Kod erbjuder:

Föreläsningar för tjänstepersoner och politiker om -Demokrati, konst och offentliga rummet. Föreläsningen beskriver hur Art Kod arbetar för att stödja arbetet med barn och unga i arbetet med stadsplanering/stadsbyggnad, offentlig konst och medborgardialoger med konsten som verktyg.

Workshops, medborgardialoger och vi aktiverar platser tillsammans med barn och unga i deras närmiljö och i stadsbyggnadsprocesser. Konsten är vårt verktyg.

Vid förfrågan och offert maila: bergslagen@konstframjandet.se

För barn och unga, liksom för alla människor, spelar vår fysiska omgivning en väsentlig roll för hur vi lever våra liv. Men våra offentliga rum är oftast inte planerade utifrån barns och ungas behov. För att kunna möta dessa behov behövs nya kreativa metoder för dialog vid planering av det offentliga rummet.

Om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet. I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Detta gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Idag saknas bra verktyg för att integrera barn och ungas delaktighet i planering av samhällets offentliga rum. Genom ett skapande projekt med barn och unga som utgår från demokrati, konst och det offentliga rummet vill ART KOD sätta fokus på barn och ungas delaktighet och därigenom få till stånd en utveckling inom området.

ART KOD använder den estetiska lärprocessen som syftar på lärande och pedagogik som betonar ett helhetsperspektiv på människan, där tänkande, kännande, görande och reflekterande ses som lika viktiga delar. Skapandet är mer än görandet, det är identitetsskapande, meningsskapande och omskapande. Målgruppen blir delaktig i en konstprocess som innefattar momenten: utforska, nyskapa, producera och reflektera.

Läs mer på www.artkod.se

Visa alla