Open Call: DBKL söker konstnär till deltagarbaserad lekmiljögestaltning

Processbild från DBKL Baronbackarna med konstnär Jenny Berntsson, 2022

Den barnkonventionella lekplatsen söker en konstnär med erfarenhet av medskapandeprocesser, samarbete med barn och intresse för lekmiljögestaltning. Konstnärens roll är att utforma och leda ett deltagarbaserat konstnärligt arbete där barnens idéer och gestaltning ska förverkligas i en ny permanent lekmiljö i Vivalla.

Den barnkonventionella lekplatsen i Vivalla är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Bergslagen och ÖrebroBostäder. Syftet är att låta barn, utifrån barnkonventionens krav, vara med och påverka sin närmiljö.

Barnkonventionen
Sen 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige, vilken ger barn rätt till lek, fritid och möjlighet att delta i det kulturella och konstnärliga livet. Den fastslår också barns rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem.

Den barnkonventionella lekplatsen
Den barnkonventionella lekplatsen är ett treårigt samverkansprojekt mellan Konstfrämjandet Bergslagen, ÖrebroBostäder, Örebro och Kumla kommun, med finansiering från Allmänna Arvsfonden. Lekmiljögestaltningen i Vivalla är en av fem lekmiljöer som kommer att utvecklas och byggas i Örebro och Kumla i samarbete med barn och konstnärer.

Den barnkonventionella lekplatsen använder konstnärliga metoder som ett strategiskt verktyg för att tillgodose barnrättsperspektivet och göra barn delaktiga i utvecklingen av sina egna uppväxtmiljöer och skapa platser med högre lekvärden. Projektet djupdyker i frågor om balansen mellan lekvärde och säkerhet och hur vi kan skapa miljöer som uppmuntrar fri kreativ lek.

Beskrivning av uppdraget
Konstnären är fri att utforma medskapandeprocessen utifrån sitt eget arbetssätt, men förväntas ha återkommande workshops och kunna ha stor närvaro på plats.
Konstnärens öppenhet och lyhördhet, utan en på förhand färdig idé om slutresultatet, är grundläggande för att barnens idéer och gestaltning kan förverkligas. Konstnären är den som utformar och leder arbetet och redovisar det för projektledare och beställare.
Barnen ska om möjligt delta i alla delar av processen, från research till skissarbete, materialval, dokumentation, beslut och utförande. Det är viktigt att lek finns med i alla faser och att barnens rätt att bestämma tillgodoses.

Målgruppen är barn upp till 12 år. Vilka och hur många barn som deltar bestäms i dialog mellan konstnär, projektledare och platsens pedagogiska verksamheter.

Förutom samarbetet med barnen innebär arbetet möten med olika medverkande i processen, som pedagoger, boende, stadsutvecklare, markanläggare och lokala organisationer.

Konstnären samarbetar nära Konstfrämjandets och ÖrebroBostäders projektledare med stöd genom hela processen. Återkommande sker utbyte av erfarenheter med konstnärer som ansvarar för projektets andra lekmiljöer.

Långsiktigt syfte
Den barnkonventionella lekplatsens långsiktiga syfte är att använda och utveckla konstnärliga metoder som ett strategiskt verktyg för att tillgodose barnrättsperspektivet i utvecklandet av permanenta lekmiljöer. Kunskaper som byggs inom projektet kommer att sammanställas i ett vägledningsdokument och film, samt förmedlas genom seminarium, workshops och studiebesök. Konstnären kommer att delta i vissa delar av det arbetet.

Beskrivning av området
Bostadsområdet Vivalla byggdes i slutet av 1960-talet, stod klart 1970 och har nu cirka 7000 invånare. Området ägs av ÖrebroBostäder som har 2 400 lägenheter. I Vivalla Centrum finns vårdcentral, butik, närpolis, Vivallaskolan och grönområden. Det finns flera olika verksamheter, bland annat Familjecentral och Trainstation, en fysisk plats för digitalt skapande.

ÖrebroBostäders affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder, god boendemiljö och möta boende utifrån deras olika behov. Klimatansvar är prioriterat och bostadsbolaget arbetar aktivt med offentlig konst och medborgardialoger i utvecklandet av sina bostadsområden.

Den nya lekmiljön i Vivalla är en del av en långsiktig förnyelse av utemiljön där ”det gröna” i området förstärks och kompletteras för att bli en sammanhållande länk genom stadsdelen. En grön passage som knyter ihop rekreativa zoner och skapar rörlighet. Utvecklingen av utemiljön har fokus trygghetsskapande och attraktiva mötesplatser.

Kravspecifikation
Vi söker en konstnär som har:
Erfarenhet av medskapandeprocesser i samarbete med barn.
Erfarenhet av tredimensionellt, rumsligt eller skulpturalt arbete.
Intresse av frågeställningar som berör gestaltad livsmiljö.
Erfarenhet av frågeställningar som berör platsen.
Som har genomfört verk eller projekt i det offentliga rummet.

Omfattning, arvode och budget.
Arbetet kommer att starta hösten 2022, men framför allt ske under våren 2023.

Uppdraget innebär ett heltidsarbete om fyra månader med en månadslön på 38 000 kr utspridd över den aktuella tiden.

Produktionskostnaden för medskapandeprocessen är 240 000 kr inklusive moms.

Därutöver tillkommer ÖrebroBostäders egen produktionsbudget på 1,5 miljoner inklusive moms för den färdiga lekmiljön där konstnären är med och påverkar fördelning och slutresultat.

Ansökan och frågor
Ansökan ska innehålla:
CV.
Urval av tidigare arbeten relevanta för uppdraget, redovisade i bilder med korta textbeskrivningar.
Kort beskrivning av din praktik som konstnär, som inkluderar hur du arbetar i medskapandeprocesser.
Kort motivering till varför du är intresserad av uppdraget.
Projektbeskrivning, max en A4. Behöver inte vara en färdig idé utan tematik, vision, idéer om material och tekniker.

Ansök genom att maila in dokument i pdf-format till bergslagen@konstframjandet.se senast den 6 juni 2022. Skriv ”Ansökan DBKL Vivalla” i ämnesraden.

För frågor om projektet, kontakta:
Kerstin Wagner, verksamhetsledare Konstfrämjandet Bergslagen kerstin.wagner@konstframjandet.se
Jelena Rundqvist, projektledare Den barnkonventionella lekplatsen jelena.rundqvist@konstframjandet.se,
Kicki Hendahl, stadsutvecklare och konstansvarig, ÖrebroBostäder kicki.hendahl@obo.se,

Bedömningskriterier
Erfarenheter av liknande projekt.
Konstnärlig uttryck/intention i förhållande till projektets syfte.
Teknisk materialkunskap i relation till projektet.
Konstnärlig originalitet.

Bildfiler:
Karta över området och bilder från platsen.
Utvecklingsplan Vivalla.

Visa alla